• שרון בדלוב

"וד' אלקים בשופר יתקע"


הקדמה: פסוקי השופרות המובאים מהנביאים

בכל אחת מברכות "מלכויות", "זכרונות" ו"שופרות", הנאמרות בתפילת מוסף של ראש השנה, מובאים פסוקים מהתורה, מהנביאים, ומהכתובים.

בפסוקי השופרות הנאמרים מהנביאים נאמר:

"כל יֹשבי תבל ושֹכני ארץ, כִּנשֹא נס הרים תראו וכִתקֹע שופר תשמָעו" (ישעיהו יח, ג).

"והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו האֹבדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים, והשתחוו לד' בהר הקֹדש בירושלים" (ישעיהו כז, יג).

"וד' עליהם יראה, ויצא כברק חצו, וד' אלקים בשופר יתקע, והלך בסערות תימן" (זכריה ט, יד).

א. במה עוסק כל פסוק?

שני הפסוקים הראשונים מדברים בקיבוץ גלויות.

הפסוק השלישי מדבר על פורענות על הגויים, שרש"י וראב"ע ורד"ק פירשוהו על יון.

אבל כתב האברבנאל: "וכבר פירשו בספרי (בהעלותך עז) זה הפסוק על הגאולה העתידה. אמרו: לפי שנאמר: 'והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול' (ישעיהו כז, יג המובא לעיל), אבל איני יודע מי יתקע. תלמוד לומר: 'וד' אלקים בשופר יתקע'".

מדברי האברבנאל נראה שלפי הספרי כוונת הפסוק היא לקיבוץ גלויות, בדומה לשני הפסוקים הראשונים שהובאו מדברי הנביאים.

המלבי"ם פירש שחלקו הראשון של הפסוק: "וד' עליהם יראה, ויצא כברק חצו", מדבר על מלחמת המכבים ביונים, אך סוף הפסוק: "וד' אלקים בשופר יתקע, והלך בסערות תימן", מדבר על מלחמת גוג ומגוג: "במלחמה האחרונה של גוג ומגוג ד' אלקים בשופר יתקע, לקבץ הנדחים מארבע כנפות הארץ, כמו שנאמר: 'והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו האֹבדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים'".

לפי זה שלושת הפסוקים מדברי הנביאים מדברים על קיבוץ גלויות ישראל לארץ ישראל!

ב. האם יש קשר מהותי בין קיבוץ הגלויות לראש השנה?

יש לשאול: האם פסוקים אלו הובאו רק מפני שנזכר בהם השופר, או שמא יש קשר מהותי בין קיבוץ הגלויות לראש השנה?

נראה שודאי יש קשר מהותי בין קיבוץ הגלויות לראש השנה, שכן, ראש השנה הוא יום המלכת ד' על העולם, ועל ידי קיבוץ הגלויות מתגלה מלכות ד' בעולם!

כך אומרים אנו בתפילת מוסף: "אבינו מלכנו גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה, והופע והִנָשֵׂא עלינו לעיני כל חי, וקרב פזורינו מבין הגויים, ונפוצותינו כנס מירכתי ארץ".

מה הקשר בין קיבוץ גלוית למלכות ד'?

מלכות ד' על העולם מתגלה דרך עם ישראל, שנמצא בארץ ישראל, ומקיים את רצון ד', ועל ידי כך מלמד את העולם כולו שד' שולט בעולם. וכאשר גלינו מארצנו היה בכך חילול שם ד', כמו שנאמר בספר יחזקאל (לו, כ): "ויחללו את שם קדשי, באמֹר להם: עם ד' אלה, ומארצו יצאו". ופירש רש"י: "ולא היה יכולת בידו להציל את עמו ואת ארצו". וכאשר עם ישראל חוזר לארצו - יש בכך קידוש שם ד', וגילוי מלכות ד', כמפורש שם ביחזקאל בהמשך הנבואה.

יש לציין שגם בתפילת הקרבנות, הנאמרת בכל יום, אנו אומרים: "קבץ נפוצות קויך מארבע כנפות הארץ, יכירו וידעו כל באי עולם כי אתה הוא האלקים לבדך, עליון לכל ממלכות הארץ".

וכן נאמר בתפילת "והוא רחום", הנאמרת בימים שני וחמישי: "אבינו, אב הרחמן, הראנו אות לטובה, וקבץ נפוצותינו מארבע כנפות הארץ, יכירו וידעו כל הגויים כי אתה ד' אלקינו".

יהי רצון שנזכה בקרוב לקיבוץ כל גלויותינו, ולהתגלות שם ד' עלינו ועל כל העולם כולו.

#ראשהשנה #שופרות #קיבוץגלויות

Recent Posts

See All

מדוע ציותה התורה על השמחה בחג הסוכות?

הקדמה שלש פעמים ציותה התורה לשמוח בחג הסוכות: "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפת תמרים וענף עץ עבת וערבי נחל, ושמחתם לפני ד' אלקיכם שבעת ימים" (ויקרא כג, מ). "ושמחת בחגך... והיית אך שמח" (דברים ט

ניסוך המים על ידי דוד המלך

הקדמה נאמר בפרקנו: יג. "וירדו שלֹשה מהשלֹשים ראש, ויבֹאו אל קציר אל דוד אל מערת עדֻלם, וחית פלשתים חֹנָה בעמק רפאים. יד. ודוד אז במצודה, ומצב פלשתים אז בית לָחֶם. טו. ויתאוה דוד ויאמר: מי יַשְקֵנִי מי

Tel: 02-652-4556

ישיבת ירושלים לצעירים

רחוב הרב צבי יהודה 14 ירושלים

mazkirut@yyl.co.il

תמונות הגלרייה מתוך אוסף התמונות של ידידיה שרף