top of page

שבת קודש


השיעורים מתקיימים בישיבת ירושלים לצעירים במסגרת ישיבת בין הזמנים. השיעורים לע"נ שמונת הקדושים הי"ד שנרצחו בספריה בישיבת מרכז הרב, ולע"נ חברינו נתנאל ליטמן ואביו הי"ד . השיעור לע"נ חגית בת שרה, ויהונתן שמואל בן דוד עמנואל.

כתבות נבחרות

חדש בישיבה

bottom of page