top of page

ראש הישיבה הרב יאיר גזבר

ישיבת ירושלים לצעירים (ישל"צ) הינה הישיבה הראשונה מסוגה שמצליחה לשלב חיים של קדושה מתוך שמחת חיים אמיתית - ישיבה המפתחת דיבוק חברים אמיתי בעל חדוות חיים עשירה, ודבקות בתורת ישראל, ארץ ישראל ועם ישראל, סדר היום בישיבה מכוון את התלמידים למטרות אלו.

בס"ד

תהליך שיבתם של ישראל לארצם המונע מכוח שיבתה של התורה הגואלת המתרוממת ומתנערת מעפר גלותה אל פריחתה ושגשוגה, הביא את הצורך להקמת הישיבה המרכזית העולמית על ידי מרן הרב זצ"ל – ישיבת מרכז הרב.

 הישיבה לצעירים הסמוכה לאחותה הגדולה, אשר נוסדה ונבניתה בברכתם וסיועם של רבותינו זצ"ל ויבדלו לחיים טובים, רבותינו שליט"א, מבקשת לגדל תלמידי  חכמים צעירים ממולאים בתורה גדולה, המביטים אל אור הישועה הזרוחה ויונקים מדברת הקץ המגולה. היודעים שבארץ ישראל אין צריך להרגיז את הגוף ממנוחתו ואדרבא, יש לפתח בקדושה כוחות חיים בריאים ותוססים. 

לימודי הישיבה כוללים לימודי קודש בעיון ובבקיאות, בתורה, גמרא הלכה ואמונה המהווים את לשד החיים בישיבה ומרכזייותם. יחד איתם ועל ידם, מתוך מגמה לגדל תלמידי חכמים המלאים בחכמה ורוחב דעת ומתוך הכרח לפגוש גוונים שונים בכוחות החיים והנפש, נלמדים גם מקצועות נוספים ברצינות גמורה.

דיבוק חברים ולימוד בחבורה, מהחשובים בדרכי קניינה של תורה, באים לידי ביטוי בישיבתנו בצורה משובבת נפש, הבונה חבורת תלמידים מגובשת המבקשת לדעת את ה' והכל מתוך בגרות, נעימות ולקיחת אחריות. 

הנני הק' אשר זכיתי לא מכבר להצטרף למשפחת הישל"צ – לאחר שנות הנהגה של מו"ר הרב ירחמיאל ויס שליט"א – כנושא בעול יחד עם ידידי ורעי הרב דוד שמחון שליט"א, עמיתי הרמי"ם הי"ו ושאר צוות ההוראה והמינהלה, מתפלל שיזכנו הקב"ה להמשיך יחד לרומם ולגדל את המגמות הרוממות ואת כל התלמידים החפצים להתחבר אל האור הגדול, אמן.

בברכה

הרב יאיר גזבר

ראש הישיבה

bottom of page