top of page

ראש הישיבה הרב יאיר גזבר

ישיבת ירושלים לצעירים (ישל"צ) הינה הישיבה הראשונה מסוגה שמצליחה לשלב חיים של קדושה מתוך שמחת חיים אמיתית - ישיבה המפתחת דיבוק חברים אמיתי בעל חדוות חיים עשירה, ודבקות בתורת ישראל, ארץ ישראל ועם ישראל, סדר היום בישיבה מכוון את התלמידים למטרות אלו.

הורים יקרים!

 

השבוע התחלנו בסדר פרשות השבוע את חומש ויקרא הוא ספר תורת כהנים.

חומש זה הוא האמצעי מבין חמשת חומשי התורה ומהווה את הנקודה המרכזית שהכל שואף אליה והכל נמשך ממנה, היא נקודת הקודש.                                 

זהו ספר ההתקרבות וההידבקות של ישראל בריבונו של עולם ובו מופיע הביטוי היותר גדול של היותנו כולנו כהנים – שלוחי רחמנא, כדברי הפסוק "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש".                                                                          מדרגת הקדושה היא המביאה ומרוממת את כל כוחות החיים של האדם, את העולה, את המנחה ואת השלמים ואפילו את החטאת ואת האשם, הנפילות והמשברים, הכל עולה על המזבח ומתעלה. את הכל צריך לרומם ומהכל צריך להתרומם. אנו מצווים להקריב על המזבח את כל מדרגות החיים שבעולם ושבנו, הדומם, הצומח, החי, להעלות אל הכל ולאחד את העולם כולו, בבחינת "אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם".

עד כאן זה תימצות של היחס של ישראל לרבש"ע בספר ויקרא, אך גם היחס של רבש"ע לישראל מתגלה בשמו של הספר. רש"י מלמדנו שמפה למדנו שלכל הדיבורים והציווים של ה' את משה, קדמה קריאה. קריאה היא לשון חיבה, היא מבטאת התייחסות אישית, מה שלא מצינו אצל נביאי אומות העולם, ששם הדיבור האלוקי אליהם הוא בלשון עראי וטומאה - "ויקר אלקים אל בלעם". החיבה האלוקית היא השם הכולל לכל פרשות הספר, גם זו שמדברת על שליחה מחוץ למחנה וגם זו שמדברת על התהלכות אלוקית איתנו בחמת קרי, על הכל חופפת חיבה אלוקית שמכוונת את ישראל לגילוי ייעודם.  זהו ספר ויקרא – ספר החיבה בין כנסת ישראל לרבש"ע.

הדברים מקרבים אותנו אל ימי חג הפסח הממשמשים ובאים. גם בפסח הנקודה הפנימית היא האהבה והקשר בין רבש"ע לעם ישראל. מה שהתגלה ביציאת מצרים זה ה"אתה בחרתנו מכל העמים". עוד לפני נתינת התורה, עוד לפני ארץ ישראל, יש כאן את הבחירה האלוקית בישראל, את האהבה האלוקית לישראל. מכאן מנהגם של ישראל לקרוא בפסח את שיר השירים, שירת הרעיה לדוד, שירת ישראל לבורא עולם, שירה שהיא קדש קדשים.

בברכה

הרב יאיר גזבר

ראש הישיבה

ב"ה, סיימנו את זמן חורף בישיבה מתוך תחושה של סיפוק על עשייה ועמל גדול של בני החבורה. בלימוד פרקים במסכת בבא בתרא, מסכת סוטה ועוד, בלימוד בשאר המקצועות, בעשיה חברתית בונה ומלאה בקניין דיבוק חברים, כשאת החודש האחרון – חודש אדר הובילו תלמידי השמינית בצורה מעוררת התפעלות בארגון, בחשיבה, ביצירתיות ובתכנים.

אני מנצל הזדמנות זו להודות לידידי ורעי הרב דוד שמחון שליט"א מנהל התיכון, למר אביגדור קאופמן המנכ"ל, לעמיתי הרמי"ם שליט"א, לצוות ההוראה, לצוות המינהלה, לצוות המזכירות, לצוות החינוכי-  יעוצי ולצוות הפנימיה על השותפות בעבודת הקודש במסירות גדולה.

תהי ברכת שמים עליכם, עליכם ועל בניכם – תלמידנו האהובים ונזכה כולנו יחד לאכול מן הזבחים ומן הפסחים בשמחה, בביאת גואל צדק ובבנין בית מקדשנו ותפארתנו , במהרה בימינו, אמן.

bottom of page