Tel: 02-652-4556

ישיבת ירושלים לצעירים

רחוב הרב צבי יהודה 14 ירושלים

mazkirut@yyl.co.il

תמונות הגלרייה מתוך אוסף התמונות של ידידיה שרף

חיים שלמים של קודש

הקדמה

שלש פעמים ציותה התורה לשמוח בחג הסוכות: "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפת תמרים וענף עץ עבת וערבי נחל, ושמחתם לפני ד' אלקיכם שבעת ימים" (ויקרא כג, מ). "ושמחת בחגך... והיית אך שמח" (דברים טז, יד-טו). יש להבין: מדוע ציותה התורה על השמחה בחג הסוכות?

א. העולה מפש...

הקדמה

נאמר בפרקנו:

יג. "וירדו שלֹשה מהשלֹשים ראש, ויבֹאו אל קציר אל דוד אל מערת עדֻלם, וחית פלשתים חֹנָה בעמק רפאים.

יד. ודוד אז במצודה, ומצב פלשתים אז בית לָחֶם.

טו. ויתאוה דוד ויאמר: מי יַשְקֵנִי מים מבֹּאר בית לֶחֶם אשר בשער.

טז. ויִבְקְעוּ שלֹשת הַגִּבֹּרים במחנה פלשתים...

הקדמה

נאמר בפרקנו:

א. "ויהי דבר ד' אל יונה שנית לאמר:

ב. קום לך אל נינוה העיר הגדולה, וקרא אליה את הקריאה אשר אנכי דֹבר אליך.

ג. ויקם יונה וילך אל נינוה כדבר ד', ונינוה היתה עיר גדולה לאלקים, מהלך שלֹשת ימים.

ד. ויחל יונה לבוא בעיר מהלך יום אחד, ויקרא ויאמר: עוד ארבעים יום...

הקדמה

נאמר בפרקנו:

א. "ויהי דבר ד' אל יונה בן אמתי לאמר.

ב. קום לך אל נינוה העיר הגדולה, וקרא עליה, כי עלתה רעתם לפני.

ג. ויקם יונה לִבְרֹחַ תרשישה מלפני ד', וירד יפו וימצא אניה באה תרשיש, ויתן שכרה, וירד בה לבוא עמהם תרשישה, מלפני ד'".

שאל רש"י בפסוק ג': "ומה ראה יונה שלא...

הקדמה

נאמר  בפרקנו:

א. "ויהי דבר ד' אל יונה בן אמתי לאמר.

ב. קום לך אל נינוה העיר הגדולה, וקרא עליה, כי עלתה רעתם לפני.

ג. ויקם יונה לִבְרֹחַ תרשישה מלפני ד', וירד יפו וימצא אניה באה תרשיש, ויתן שכרה, וירד בה לבוא עמהם תרשישה, מלפני ד'".

נשאלת השאלה: וכי שייך לברוח מלפני ד'...

הקדמה

         פרשת העקדה פותחת במילים: "ויהי אחר הדברים האלה" (כב, א).

         יש להבין: למה בדיוק מתכוונת התורה במילים אלו, ומה באה התורה ללמדנו במילים אלו?

         בתשובה לשאלות אלו נאמרו הסברים רב...

הקדמה: פסוקי השופרות המובאים מהנביאים

בכל אחת מברכות "מלכויות", "זכרונות" ו"שופרות", הנאמרות בתפילת מוסף של ראש השנה, מובאים פסוקים מהתורה, מהנביאים, ומהכתובים.

בפסוקי השופרות הנאמרים מהנביאים נאמר:

"כל יֹשבי תבל ושֹכני ארץ, כִּנשֹא נס הרים תראו וכִתקֹע שופר תשמָעו" (ישעי...

השיעורים מתקיימים בישיבת ירושלים לצעירים במסגרת ישיבת בין הזמנים. השיעורים לע"נ שמונת הקדושים הי"ד שנרצחו בספריה בישיבת מרכז הרב ,ולע"נ חברינו נתנאל ליטמן ואביו הי"ד .

השיעורים מתקיימים בישיבת ירושלים לצעירים במסגרת ישיבת בין הזמנים. השיעורים לע"נ שמונת הקדושים הי"ד שנרצחו בספריה בישיבת מרכז הרב ,ולע"נ חברינו נתנאל ליטמן ואביו הי"ד .

השיעורים מתקיימים בישיבת ירושלים לצעירים במסגרת ישיבת בין הזמנים. השיעורים לע"נ שמונת הקדושים הי"ד שנרצחו בספריה בישיבת מרכז הרב ,ולע"נ חברינו נתנאל ליטמן ואביו הי"ד .

Please reload

כתבות נבחרות

הקדמה

שלש פעמים ציותה התורה לשמוח בחג הסוכות: "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפת תמרים וענף עץ עבת וערבי נחל, ושמחתם לפני ד' אלקיכם שבעת ימים" (וי...

מדוע ציותה התורה על השמחה בחג הסוכות?

1/10
Please reload

חפש לפי רב
תגיות